Invoervelden

Als je gegevens wil invoeren over een leskist over energie, een lespakket over zwerfafval of een onderzoeksverslag naar de effecten van natuureducatie, ga je naar Mijn GroenGelinkt, selecteer je in het linker navigatiemenu de categorie Leermaterialen en klik je op de knop 'Leermateriaal / achtergrondinformatie toevoegen'.

Vul zoveel mogelijk velden zo compleet mogelijk in, zo maak je het je doelgroep het makkelijkst om jouw aanbod te vinden. Het maakt niet uit in welke volgorde je de tabbladen doorloopt. Wel is het belangrijk dat je alle rode en met een * gemarkeerde velden vult.

Je doelgroep zal je aanbod direct nadat je het hebt ingevoerd in GroenGelinkt kunnen vinden.

Hier onder vind je per tabblad een beschrijving van de in te vullen velden:

Algemeen
Foto
Doelgroep
Rechten
Kenmerken
Locatie

Algemeen

Aanbiedende organisatie

Hier staat de naam van je organisatie. Je kunt dit veld niet wijzigen. Mocht het op een bepaald moment toch van belang zijn om deze naam te wijzigen, ga dan naar Organisatie en klik achter het veld Naam op de knop Wijzigen.

Naam *

Vul de naam van het leermiddel in. Deze naam zal overal in GroenGelinkt gebruikt worden. Het is dus van belang dat de naam correct gespeld is en dat de naam overeenkomt met de naam waaronder dit leermateriaal algemeen bekend staat.

Beschrijving *

Beschrijf het leermiddel kort en krachtig. Deze beschrijving wordt op de detailpagina van het leermiddel in GroenGelinkt getoond.

Trefwoorden

Gebruik bij voorkeur zo relevant mogelijke woorden die niet in de naam of beschrijving van het leermiddel voorkomen, zodat de eindgebruiker daadwerkelijk geholpen wordt bij het vinden van dit leermateriaal.

Houd een maximum van 10 trefwoorden per leermiddel als richtlijn aan. Let er op dat je na elk trefwoord een komma plaatst. Sommige trefwoorden bestaan uit meer dan een woord, zoals ‘gezonde voeding’, omdat de combinatie van woorden tot een vaste uitdrukking is uitgegroeid.

Website

Vul de url van de website in waar aanvullende informatie over dit leermateriaal te vinden is. Een voorbeeld van een url is: www.groengelinkt.nl/leermateriaal_1.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

 

Foto

Afbeelding *

Klik op Bestand kiezen om minimaal een afbeelding vanaf je computer te uploaden. Om een afbeelding te verwijderen, vink je 'Verwijder afbeelding' aan onder de desbetreffende afbeelding.

Foto's worden weergegeven op de detailpagina van het leermiddel en op de zoekresultatenpagina in GroenGelinkt. Foto’s komen het meest tot hun recht bij een breedte-hoogteverhouding van 4:3. De meeste gangbare bestandsformaten (.jpg, .jpeg, .gif, .bmp) en afbeeldingen opgemaakt met RGB-kleuren worden geaccepteerd.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

 

Doelgroep

Beoogde eindgebruiker *

Kies de gebruiker(s) voor wie het materiaal voornamelijk bedoeld is:

 • Auteur/maker (als het om auteursgereedschap gaat)
 • Beheerder/schoolleider (bijvoorbeeld een leerlingvolgsysteem)
 • Leerling/student (leskist, lespakket, zoekkaart, afbeelding, toets, website)
 • Leraar/docent (handleidingen, tips, instructies voor bij de les of ter voorbereiding daarop)

 

Specifiek bedoeld voor *

Kies minimaal een doelgroep: Kinderopvang (KO) en/of primair onderwijs (PO) en/of voortgezet onderwijs (VO) en/of middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Nadat je een of meer van deze doelgroepen hebt aangevinkt, kun je ook de relevante (leeftijds)groepen aangeven:

 • Kinderopvang leeftijdsgroepen Selecteer een of meer kinderopvang leeftijdsgroepen waarvoor dit leermateriaal geschikt is.
 • Niveau primair onderwijs Selecteer een of meer groepen in het primair onderwijs waarvoor dit leermateriaal geschikt is.
 • Niveau voortgezet onderwijs Selecteer eerst het onderwijstype (HAVO, Praktijkonderwijs, VMBO of VWO) en vervolgens de bijbehorende leerjaren waarvoor dit leermateriaal geschikt is.  Heb je in het veld Niveau voortgezet onderwijs minimaal een optie aangevinkt, dan kun je ook in de twee categorieën Algemeen vormende vakken en Beroepsgerichte vakken een of meer passende opties aanvinken.
 • Niveau middelbaar beroepsonderwijs Selecteer een of meer niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs waarvoor dit leermateriaal geschikt is.

 

Opslaan
Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

 

Rechten

Kosten

Vink deze optie aan indien er kosten zijn verbonden aan het gebruik van dit leermateriaal.

Auteursrechten

Vink deze optie aan indien er auteursrechten op dit leermiddel rusten.

Omschrijving

Indien je een of beide opties hierboven hebt aangevinkt, kun je hier een korte omschrijving van de kosten en/of auteursrechten opnemen. Indien deze informatie op de website van je organisatie is opgenomen, kun je hier de link naar de desbetreffende webpagina invullen. Voorbeeld: www.groengelinkt.nl/leermateriaal_1_kosten_en_rechten. Ook kun je de onder dit veld opgenomen gesuggereerde teksten kopiëren, plakken en naar eigen inzicht aanpassen.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

 

Kenmerken

Keuze leermateriaal / achtergrondinformatie *

Kies voor leermateriaal als het leermateriaal speciaal ontwikkeld is voor behandeling in de klas in het PO, VO, MBO of een groep in de kinderopvang. Kies voor achtergrondinformatie als het leermateriaal zich richt op professionalisering van werkenden in het onderwijs, kinderopvang of natuur- en duurzaamheidseducatie. Een combinatie van beide keuzes is, gezien de verschillen in doelgroepen, niet mogelijk.

Voorbereidingstijd docent

Voor leerkrachten en docenten is het prettig te weten hoeveel tijd zij vóór de behandeling van het leermateriaal met hun leerlingen nodig hebben om zich voor te bereiden.
Kies een van de vier opties, die variëren van minder dan 15 minuten tot meer dan 4 uur.

Lestijd (minuten)

Geef het totaal aantal minuten dat nodig is voor behandeling van het leermateriaal met leerlingen.

Omvang *

Kies één van de vier niveaus. Hier onder volgt een inhoudelijke toelichting op de verschillende niveaus.

 • Element: Het materiaal bestaat uit een enkele component en kent één vormaspect. Een los plaatje kan nog op allerlei manieren worden gebruikt.
 • Serie elementen: Het materiaal bestaat uit meerdere componenten met één of meerdere vormaspecten. Er is ook een toelichting met extra informatie over de inhoudelijke context van het materiaal. Een tekst die ook plaatjes bevat is hier een voorbeeld van.
 • Les: Het materiaal bestaat uit meerdere componenten met één of meerdere vormaspecten. Naast de inhoudelijke context is ook een didactische context toegevoegd, waardoor het een leereenheid wordt. In het materiaal staat duidelijk welke stappen er genomen moeten worden en welke doelen worden nagestreefd.
 • Serie lessen: Het materiaal bestaat uit meerdere componenten met meerdere vormaspecten waarbij naast de inhoudelijke context en didactische context een erkend (deel)certificaat kan worden behaald.

Soort leermateriaal * (dit veld is alleen van toepassing als je voor leermateriaal en niet voor achtergrondinformatie hebt gekozen)

Geef aan welke onderdelen het beschreven leermateriaal tot een geheel maken. Er zijn meerdere keuzes mogelijk.

 • Evaluatie- en toetsmateriaal: Zelfstandig te doorlopen leermateriaal, vaak binnen een vastgestelde tijd, met als doel het evalueren van en reflecteren op kennis, vaardigheden en/of attitudes. Het leermateriaal bevat geen directe feedback, hooguit bij afsluiting. Voorbeelden: examen, Cito-toets, tentamen, schriftelijk onderzoek, assessment, evaluatie, diagnostische toets.
 • Gereedschap: Hulpmiddel ter ondersteuning van het primaire onderwijsproces. Met als doel het faciliteren/ondersteunen van onderwijs. Doelgroep kan de lerende zijn (tekstverwerker), de docent (auteursomgeving) of directie/administratie (schooladministratie). Voorbeelden: tekstverwerker, tekenprogramma, muziekprogramma, elektronische leeromgeving, auteurssysteem, leerlingvolgsysteem, portfolio, site die gericht is op samenwerking en communicatie.
 • Gesloten opdracht: Duidelijk afgebakende didactische aanwijzingen om een opdracht (al dan niet zelfstandig) uit te voeren, met als doel het leren van specifieke kennis en/of vaardigheden. Er is een vooraf gedefinieerd antwoord (of antwoorden) en hooguit enkele uitvoeringsmogelijkheden. Voorbeelden: oefenstof, herhaling, deeltaakoefening, examenvoorbereiding.
 • Handleiding: Aanwijzingen voor het meestal stapsgewijs uitvoeren van een opdracht of gebruiken van een programma met als doel het begeleiden van een (leer)proces. Dit leermateriaal zal altijd in relatie met iets anders worden gebruikt (bijvoorbeeld een computerprogramma, een proef of ander leermateriaal). Voorbeelden: helpprogramma, user guide, stappenplan, handleiding, tip.
 • Informatiebron: Informatief, illustratief, presentatie- of instructiemateriaal dat geschikt is om te gebruiken bij het leren. Met als doel de begripsvorming te bevorderen. Voorbeelden: beeld, video, presentatie, bundel, gegevensbestand, artikel, atlas, bronnenboek, liedbundel, naslagmateriaal, samenvatting, tijdschrift, vakliteratuur, woordenboek, flora. Let op: Als het om leermateriaal gaat dat als professionaliseringsmateriaal of achtergrondinformatie exclusief bedoeld is voor NME-professionals, docenten of begeleiders, kies je uitsluitend voor de optie Informatiebron. Op deze manier zal dit object in de menukaart van GroenGelinkt onder de tab Achtergrondinformatie vindbaar zijn. Vink je ook een van de andere opties aan, dan zal dit materiaal onder de tab Leermateriaal te vinden zijn.
 • Open opdracht: Didactische aanwijzing voor het zelfstandig uitvoeren van de opdracht, met de nadruk op het proces, waarbij het resultaat van tevoren niet vast ligt met als doel het zich eigen maken van kennis, vaardigheden en/of attitudes. Een substantieel aantal antwoorden of manieren van uitvoeren is mogelijk. Voorbeelden: project, (schaak-)spel, educational game.
 • Professionaliseringsmateriaal: Verdieping of verbreding van het thema dat in het leermateriaal behandeld wordt en daarvan onderdeel uit maakt (in een leskist bijvoorbeeld); bedoeld om de leerkracht of docent bij de behandeling van de stof te ondersteunen. Voorbeelden: lessen voor docenten, werkwijzers om materiaal te maken, presentaties van lezingen.
 • Verkennings- en onderzoeksmateriaal: Leermateriaal waarbij de leerling een aantal variabelen kan aanpassen, waardoor er iets gebeurt waar hij/zij van leert. Het doel is de gebruiker te stimuleren om te verkennen, met andere woorden het overwegend onbekende te ontdekken. Voorbeelden: adventure, experiment, simulatie, practicummateriaal, oriëntatie en onderzoek.

Thema's

Selecteer maximaal 5 thema’s waarvoor dit leermateriaal speciaal bedoeld is. Thema's is een van de filters die de eindgebruikers ter beschikking staan om hun zoekopdracht te verfijnen.

Extra kenmerken

Bij een aantal thema's kun je ook subthema's aanvinken. Ook deze staan eindgebruikers ter beschikking om de zoekresultaten te filteren.  

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

 

Locatie

Keuze digitaal / fysiek *

Kies allereerst voor een van deze twee opties: is het leermateriaal digitaal verkrijgbaar of gaat het om leermateriaal dat je ergens kunt ophalen of per post kunt laten bezorgen? Kies je voor digitaal, vergeet dan niet in het tabblad Algemeen het adres van de webpagina op te nemen waar het leermiddel bekeken of gedownload kan worden.

Verkrijgbaarheid

Kies je voor fysiek, gaat het dus om niet-digitale leermaterialen die door de aanvragende instelling geleend, gehuurd of gekocht kunnen worden, dan kun je vervolgens een locatie kiezen en aangeven wat van toepassing is: 'Zelf ophalen en terugbrengen' of 'Laten bezorgen / versturen per post'.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.