Druppel-Rechts-Midden-DD.jpg

DuurzaamDoor is een interbestuurlijk en interdepartementaal kennisprogramma, waarin organisaties en netwerken van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en onderop (burgers) met elkaar samenwerken. Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiveristeit, materialen en voedsel.

DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen. Het kennisplatform GroenGelinkt is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een centrale bouwsteen van het Programma DuurzaamDoor. Vanuit dit programma draagt de landelijke overheid bij aan de doorontwikkeling van GroenGelinkt met haar expertise, netwerken en een financiele bijdrage.

"Ik zie GroenGelinkt als een middel/katalysator voor samenwerking/ communicatie binnen het NME-veld. Met als resultaat een betere toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van NME-activiteiten en -leermiddelen."

Rene van Schie, Beleidscoördinerend medewerker, MinEZ kennisverspreiding en onderwijs

"GroenGelinkt is voor mij het lang gewenste overzicht en inzicht in de geweldige hoeveelheid (les)materialen over natuur, milieu en duurzaamheid die in Nederland beschikbaar is. Voor verschillende geledingen in het onderwijs wordt het nu nog makkelijk om NME-onderwijs nog aantrekkelijker te maken."

Roel van Raaij, Senior beleidsmedewerker, secretaris Regiegroep programma DuurzaamDoor (NME/LvDO)

"Eindelijk is er een slimme faciliteit die leerkrachten en docenten de weg wijst naar al die mooie educatieve lesmaterialen en lesactiviteiten die leerlingen duurzaamheid in al z’n aspecten laat ervaren."

Ellen Leussink, Programma-adviseur Onderwijs bij RVO, programma DuurzaamDoor

Meer informatie: www.duurzaamdoor.nl

 Horizon_DD.jpg