Algemene Voorwaarden 

1. Over GroenGelinkt 

De Stichting GroenGelinkt, verder te noemen GroenGelinkt, is een samenwerkingsverband dat in opdracht van de overheid het digitale zoeksysteem GroenGelinkt heeft opgezet. Het samenwerkingsverband bestaat uit het AgentschapNL, de Stichting Ontwikkelcentrum, de Stichting Kennisnet en de Stichting Groene Kennis Coöperatie en het samenwerkingsverband Platform NME, vertegenwoordigd door Stichting IVN. Via de online zoekschermen van GroenGelinkt kan de bezoeker kennis nemen van het aanbod op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie.

2. Aanbod

GroenGelinkt is een zoek-vindsysteem van aanbod voor natuur- en duurzaamheidseducatie. GroenGelinkt biedt geen eigen content aan, maar bestaat uit het aanbod van en wordt permanent verder uitgebouwd door aangesloten organisaties met relevant educatief aanbod. De ambitie van GroenGelinkt is om zoveel mogelijk aanbod voor iedere geïnteresseerde in natuur en duurzaamheid vindbaar te maken. Daarnaast wil GroenGelinkt aanbieders van educatief aanbod op het gebied van duurzaamheid in staat stellen hun producten en diensten optimaal te leveren via hun eigen bestaande en nieuwe kanalen. GroenGelinkt ontsluit leermaterialen, attendeert op activiteiten, locaties en organisaties en verstrekt achtergrondinformatie, bedoeld voor de doelgroepen docenten primair en voortgezet onderwijs en medewerkers kinderopvang. Voor de doelgroep algemeen publiek attendeert GroenGelinkt op activiteiten, locaties, organisaties en documentatie. 

Voor zover het aanbod bestaat uit leermateriaal voor het primair onderwijs, kan dit aanbod na plaatsing in GroenGelinkt, desgewenst worden getoetst op kwaliteit door het aanvragen van de GroenGelinkt Expertscore. Zie daarvoor de website van GroenGelinkt.

Het is ook mogelijk om datacollecties met relevante gegevens over organisaties, activiteiten, locaties, achtergrondinformatie en documentatie geautomatiseerd via een harvester aan GroenGelinkt aan te bieden. De aanbieder van de collectie dient hiervoor een dataprovider in te richten volgens de specificaties vermeld op de wiki van GroenGelinkt.

3. Aanbieders 

Het aanbod op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie komt tot stand door aanbieders. Dat kunnen natuur- en milieuorganisaties zijn, onderwijsinstellingen, bedrijven of privépersonen (zowel profit als non-profit, beroepskrachten en vrijwilligers).

Het aanbod kan vervolgens gevonden worden op de websites die de GroenGelinkt zoekschermen gebruiken.

GroenGelinkt heeft niet de ambitie om zelf een portal te zijn op het gebied van duurzaamheidseducatie, maar maakt het juist mogelijk dat een (be)zoeker door de zoektechnologie van GroenGelinkt wordt doorverwezen naar de site van de aanbieder. Iedere aanbieder kan deze zoekschermen en zoektechnologie vrij toepassen op zijn eigen website en zo het bereik van het aanbod van duurzaamheidseducatie vergroten. Zie ook artikel 7.

4. Aanmelden bij GroenGelinkt

Het plaatsen van aanbod kan alleen als de aanbieder eerst heeft verklaard met deze Algemene Voorwaarden akkoord te gaan en zich heeft aangemeld bij GroenGelinkt. De aanbieder ontvangt dan inloggegevens van GroenGelinkt waarmee hij tot plaatsing van aanbod kan overgaan.

De aanbieder kan eenmaal geplaatst aanbod te allen tijde op non-actief zetten of weer verwijderen.

Aanmelding geschiedt als volgt:

  • Ga naar de website van GroenGelinkt en ga naar Aanmelden (https://www.groengelinkt.nl/aanmelden).
  • Hier kunt u een invulformulier invullen waarmee u zich als aanbieder van educatie op het gebied van natuur en duurzaamheid kunt aanmelden.
  • De velden die voorzien zijn van een rood sterretje zijn verplichte velden en dienen dus volledig, naar waarheid en te goeder trouw te worden ingevuld. Deze gegevens zijn nodig om de aanbiedende organisatie te kunnen registreren en - indien van toepassing - een jaarlijkse factuur te kunnen sturen.
  • Als het webformulier is ingevuld en verstuurd, ontvangt de aanbieder een bevestiging van GroenGelinkt.

Hiermee is de aanmelding gedaan.

5. Abonnement

De aanmelding betekent dat de aanbieder een abonnement afsluit voor één jaar, ingaande op de datum van aanmelding.

Het abonnement wordt stilzwijgend ieder jaar met een jaar verlengd.

De aanbieder kan het abonnement te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Opzegging geschiedt door het zenden van een bericht aan info@groengelinkt.nl.

Indien sprake is van tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats van de contributie voor het lopende abonnementsjaar.

Voor privépersonen die aanbieder zijn geldt de wettelijke regeling inzake verlenging van abonnementen. GroenGelinkt zal hen jaarlijks vragen of ze hun abonnement willen verlengen.

6. Verantwoordelijkheid aanbieder

De aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van het aanbod. Het moet gaan om correcte en actuele informatie.

7. Gebruik GroenGelinkt-zoekschermen, widgets, mobiele website 

GroenGelinkt heeft zoekschermen en widgets ontwikkeld die organisaties vrij kunnen gebruiken in hun eigen website om educatief aanbod te ontsluiten. Daarnaast heeft GroenGelinkt een mobiele website met zoekmogelijkheden ontwikkeld. Deze zijn vermeld in de wiki van GroenGelinkt.

GroenGelinkt is open source. Beschrijvingen van educatief aanbod (metadata), bronbestanden van zoekschermen, widgets en mobiele website zijn vrij beschikbaar, waardoor iedereen deze kan kopiëren, aanpassen en verspreiden zonder kosten of schending van auteursrechten.

Gebruikers kunnen de widgets, zoekschermen en mobiele website van GroenGelinkt aanpassen qua vormgeving en functionaliteit bij integratie in hun eigen webomgeving of nieuwe webtoepassingen (laten) ontwikkelen.

De gebruiker van ontsluitingsmogelijkheden van GroenGelinkt is verantwoordelijk voor de juiste werking. GroenGelinkt is niet aansprakelijk voor het eventueel niet juist functioneren van zoekschermen, widgets, mobiele website en eventuele schade die daar uit voortvloeit.

Bij het downloaden van de GroenGelinkt bronbestanden wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om zijn/haar gegevens achter te laten. In dat geval zal GroenGelinkt de gebruiker per mail op de hoogte stellen van nieuwe updates en upgrades. De gebruiker is verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van de door hem/haar gebruikte toepassing. Releasenotes zijn ook altijd terug te vinden in de wiki. GroenGelinkt streeft ernaar dat upgrades van GroenGelinkt zoveel mogelijk backwards compatible zijn. GroenGelinkt geeft geen garantie dat versies ouder dan 1 jaar ondersteund blijven.

8. Auteursrecht en vrijwaring

De aanbieder verklaart met de plaatsing van aanbod op GroenGelinkt geen rechten van derden te schenden. De aanbieder vrijwaart GroenGelinkt voor aanspraken van derden voor schade ten gevolge van schending van auteursrecht.

9. Aansprakelijkheid

De aanbieder is jegens gebruikers van het aanbod aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste of niet-actuele informatie of van enige onrechtmatigheid voortvloeiende uit of samenhangende met het aanbod. GroenGelinkt aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

10. Verwijderen aanbod

GroenGelinkt behoudt zich het recht voor om aanbod van aanbieders zonder opgave van redenen te verwijderen indien zij van mening is dat het aanbod producten of diensten bevat die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, inbreuk maakt op rechten van derden of niet (meer) voldoet aan de doelstellingen/kwaliteitseisen van Groen Gelinkt of wanprestatie pleegt jegens de stichting. GroenGelinkt zal daartoe pas overgaan na de betrokken aanbieder in de gelegenheid gesteld te hebben het aanbod aan te passen dan wel zelf te verwijderen.

11. Kosten

Plaatsing van aanbod geschiedt in beginsel op basis van een abonnementensysteem. Zie daarvoor de website van GroenGelinkt. GroenGelinkt kan ten gunste van de aanbieder afwijken van het abonnementensysteem, bijv. bij wijze van tijdelijke actie. 

12. Verwijzing naar andere diensten en producten

Het is de aanbieder toegestaan om in zijn aanbod te verwijzen naar gratis diensten en producten dan wel naar producten en diensten waarvoor de gebruiker een bijdrage moet betalen. GroenGelinkt speelt hier echter geen rol in en faciliteert derhalve geen betalingen via de zoekschermen GroenGelinkt.

13. Privacy

Voor onze regeling in het kader van de privacy en AGV verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

14. Slotbepalingen

Indien een (deel van een) artikel van deze Algemene Voorwaarden niet (meer) voldoet aan de betreffende wettelijke bepalingen, dan zal dit (deel van een) artikel zoveel mogelijk conform de daarin tot uitdrukking gebrachte intentie van GroenGelinkt toegepast worden.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.